J. W.

177 tekstów – auto­rem jest J. W..

Jes­tem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami tak bar­dzo niedo­war­tościowaną, żałosną, próbującą udo­wod­nić coś so­bie i światu.
Pragnę szczęścia… miłości - czys­tej, bez­wa­run­ko­wej miłości od ko­goś, kto będzie dla mnie całym sobą - ciałem, duszą, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 04:17

Miłość jest jak niebo - im bar­dziej przej­rzys­ta, tym jeszcze moc­niej czarująca. 

myśl • 28 października 2017, 03:50

Im człowiek star­szy, tym dro­ga bar­dziej kręta i wy­daje się być co­raz bar­dziej pod górkę, ple­cak sta­je się cięższy i ja­koś tak szyb­ciej ten człowiek się męczy...
Bo życie z cza­sem sta­je się po pros­tu bar­dziej wymagające.
 

myśl • 6 października 2017, 22:01

Wolę być sa­ma dla siebie dro­gow­ska­zem, niż podążać jak śle­pe sta­do owiec za naj­większy­mi, naj­lep­szy­mi, najfajniejszymi... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2017, 01:27

I życie pot­ra­fi po­pieścić pod­niebienie słodkim... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2017, 11:43

W wy­niku złama­nia ser­ca doszło do uszkodze­nia nerwów ser­co­wych, w związku z czym, nastąpił częściowy pa­raliż te­go or­ga­nu.
Przyk­ro mi, ale to ser­ce już nig­dy nic nie poczu­je do osob­ni­ka płci męskiej... Ono już nie pokocha. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2017, 22:00

Kiedy nam nieubłaga­nie płynie czas,
ko­muś in­ne­mu ten czas się właśnie zat­rzy­muje...
Następu­je koniec.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 23:14

Łat­wiej jest założyć maskę na twarz z sa­mego ra­na
i wyjść w nią ub­ra­nym do ludzi,
Znacznie trud­niej jest ją na wieczór zdjąć
i od­kryć przed włas­nym światem wszys­tkie męczące przykrości.


Uda­wać łat­wiej, bo­wiem praw­da, na­wet włas­na, bo­li okropnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2017, 22:49

Ma­wiają - Nie oce­niaj książki po okład­ce - a czy zwyczaj­na, al­bo niezad­ba­na okład­ka zachęci do poz­na­nia his­to­rii, którą skry­wa ta książka, kiedy ludzki wzrok, w świecie wie­czne­go pośpie­chu, by­wa tak powierzchowny? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 stycznia 2017, 13:00

Z drob­nych - i mogłoby się wy­dawać - mało is­totnych czynów, rodzą się wiel­kie, niepod­ważal­ne dzieła... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2016, 22:14

J. W.

`Zadowolona ma coś, czego nikt nie pokona.`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J. W.

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 października 2017, 11:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Wolę być sa­ma dla [...]

30 października 2017, 09:49Naja sko­men­to­wał tek­st Wolę być sa­ma dla [...]

30 października 2017, 09:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Wolę być sa­ma dla [...]

28 października 2017, 09:38mechaa sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami [...]

28 października 2017, 08:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami [...]

28 października 2017, 04:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami [...]

28 października 2017, 04:17J. W. do­dał no­wy tek­st Jestem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami [...]

28 października 2017, 03:50J. W. do­dał no­wy tek­st Miłość jest jak niebo [...]

6 października 2017, 22:01J. W. do­dał no­wy tek­st Im człowiek star­szy, tym [...]

3 października 2017, 10:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Wolę być sa­ma dla [...]