J. W.

173 teksty – auto­rem jest J. W..

I życie pot­ra­fi po­pieścić pod­niebienie słodkim... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2017, 11:43

W wy­niku złama­nia ser­ca doszło do uszkodze­nia nerwów ser­co­wych, w związku z czym, nastąpił częściowy pa­raliż te­go or­ga­nu.
Przyk­ro mi, ale to ser­ce już nig­dy nic nie poczu­je do osob­ni­ka płci męskiej... Ono już nie pokocha. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2017, 22:00

Kiedy nam nieubłaga­nie płynie czas,
ko­muś in­ne­mu ten czas się właśnie zat­rzy­muje...
Następu­je koniec.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 23:14

Łat­wiej jest założyć maskę na twarz z sa­mego ra­na
i wyjść w nią ub­ra­nym do ludzi,
Znacznie trud­niej jest ją na wieczór zdjąć
i od­kryć przed włas­nym światem wszys­tkie męczące przykrości.


Uda­wać łat­wiej, bo­wiem praw­da, na­wet włas­na, bo­li okropnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2017, 22:49

Ma­wiają - Nie oce­niaj książki po okład­ce - a czy zwyczaj­na, al­bo niezad­ba­na okład­ka zachęci do poz­na­nia his­to­rii, którą skry­wa ta książka, kiedy ludzki wzrok, w świecie wie­czne­go pośpie­chu, by­wa tak powierzchowny? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 stycznia 2017, 13:00

Z drob­nych - i mogłoby się wy­dawać - mało is­totnych czynów, rodzą się wiel­kie, niepod­ważal­ne dzieła... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2016, 22:14

Za­kocha­ni zwie­dzają za­kamar­ki swych dusz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2016, 00:01

Prze­raża mnie ten świat owład­nięty no­woczesną technologią.
No bo kim jest dzi­siaj człowiek? Czy tyl­ko 'fej­sbu­kowym' użytkownikiem?
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2016, 18:44

I to właśnie w miłości... deszcz sta­je się słońcem, a łzy szczęściem.
- Wszys­tko co niemożli­we wy­daje się ta­kie prawdziwe.


For E. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2015, 22:47

Choć już go nie poczujesz,
Choć już go nie usłyszysz,
To jeśli tyl­ko będziesz te­go chciała, w Twoim ser­cu na­dal będzie żywy...


Z dedykacją.
_____________________________
"Nie śmierć roz­dziela ludzi, lecz brak miłości." - Jim Morrison 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 listopada 2015, 23:51

J. W.

`Zadowolona ma coś, czego nikt nie pokona.`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J. W.

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 marca 2017, 22:40wdech sko­men­to­wał tek­st W wy­niku złama­nia ser­ca [...]

14 marca 2017, 22:28yestem sko­men­to­wał tek­st W wy­niku złama­nia ser­ca [...]

14 marca 2017, 22:10wdech sko­men­to­wał tek­st W wy­niku złama­nia ser­ca [...]

27 stycznia 2017, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prze­raża mnie ten [...]

27 stycznia 2017, 13:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Prze­raża mnie ten [...]

26 stycznia 2017, 23:11Cris sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest założyć maskę [...]

12 stycznia 2017, 22:21M44G sko­men­to­wał tek­st Mawiają - Nie oce­niaj [...]

12 stycznia 2017, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mawiają - Nie oce­niaj [...]

2 grudnia 2016, 22:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z drob­nych - i [...]

28 listopada 2015, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st I to właśnie w [...]